AW18 Outsider Fashion Presentation, Singapore
April, 2018